maanantai 25. toukokuuta 2015

Kuulolla - Pidennetty oppivelvollisuus

Synttärijärjestelypyörityksestä vähän toisenlaisiin tunnelmiin. :)

Osa blogini lukijoista on kiinnostunut vain kuuloasioista tai erityslapsen arjesta. Nyt muokkasinkin heitä ajatellen kaikki asiaan liittyvät jutut "Kuulolla"-ninikkeellä omaksi postaussarjakseen.
Aikasemmat Kuulolla-jutut löytyvät alta:

Kuulolla - Moi, mitä kuuluu? Hyvin kuuluu!
Kuulolla - Erityislapsen erityistarpeet päiväkodissa
Kuulolla - Meren äänen kuulla nyt saan
Kuulolla - Kuusi viikkoa kuulomatkaa

Tällä kertaa otsikon mukaisesti asiaa pidennetystä oppivelvollisuudesta.
Meillä on toukokuussa eletty jänniä aikoja keskimmäisen, vajaa viisi vuotiaan erityislapsen tulevaa oppivelvollisuutta miettiessä. Näillä kuulorajoitteilla neljän vuoden iässä tarkistetaan ensimmäisen kerran millaiset valmiudet on pärjätä koulutaipaleella. Onko hänellä tarvetta pidennetylle oppivelvollisuudelle, joka mahdollistaisi vuoden pidemmän ajan koulun käyntiin, sekä lisäksi mahdollisuuden avustajaan ja enimmillään 20 oppilaan ryhmäkokoon.
Meillä testit käytännössä tarkoittivat kolmea, viikon välein suoriettua sessiota Kuulokeskuksen psykologin vastaanotolla. Siispä lähes kaikki toukokuun tiistait ravasimme taas Meilahdessa. Alussa psykologi jutteli meidän vanhempien kanssa ja sen jälkeen poika teki hänen kanssaan kaksin tehtäviä. Ja mielellään tekikin, sekä reippaasti lähti aina kaksin psykologin matkaan tämän huoneeseen.
Lopputulos oli tällä erää, että pidennettyyn oppivelvollisuuteen ei nyt ole tarvetta - kielelliset taidot ovat ikätasoisia, muutamia kuulosta johtuvia äänteitä ja niiden puutoksia lukuunottamatta. lisäksi matemaattinen hahmotus- ja päättelykyky ovat jopa paljon ikäodotusten yläpuolella. Tuleva insinööri, tokaisi psykologi. ;)
Jostain syystä olin automaattisesti olettanut, että pojalle kuuluu pidennetty oppivelvollisuus. Toki olin iloinen tuloksista, mutta samalla tunnen pientä huolta, varsinkin kun ryhmäkoon rajoitteita ei tulevaisuudessa ole. Onneksi isosiskolla on koulussaan pienet luokkakoot - neljä ekaluokkaa, joista kahdella on 13. oppilasta ja kahdella hieman reilu 20. oppilasta. Toivotaan, ettei lähikoulun luokkakoot tästä muutamassa vuodessa kasva!
Vuoden päästä psykologi tsekkaa sen hetkisen tilanteen ja arvioi asiaa vielä uudemman kerran.

Opetushallitus:
Mitä pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa käytännössä

"Ymmärtämisen helpottamiseksi on erotettava toisistaan, että oppivelvollisuuden kesto on eri asia kuin se, kuinka kauan oppivelvollisuuden suorittamiseen kuluu aikaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksella. Muilla oppilailla se alkaa perusopetuksen ensimmäisellä vuosiluokalla 7-vuotiaana. Yleisen oppivelvollisuuden mukaan opiskelevien oppilaiden oppivelvollisuus kestää 10 vuotta. Useimmat suorittavat perusopetuksen oppimäärän yhdeksässä vuodessa. Yksi ylimääräinen vuosi oppivelvollisuutta takaa sen, että oppilas on vielä oppivelvollinen, vaikka jäisi kerran luokalleen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilaskaan ei aina käytä oppivelvollisuuden suorittamiseen 11 vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla 11 vuotta täyttyy vain siinä tapauksessa, että hän aloittaa oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen 6-vuotiaana ja käyttää lain antaman mahdollisuuden saada esiopetusta kaksi vuotta tai jää luokalleen.

Pidennetty oppivelvollisuus tarkoittaa oppivelvollisuuden alkamista vuotta säädettyä aiemmin, oppivelvollisuus ei pidenny perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas aloittaa 6-vuotiaana oppivelvollisuuteen kuuluvalla esiopetuksella, käy esiopetusta yhden vuoden, koska hänen katsotaan olevan valmis aloittamaan perusopetus, hän suorittaa oppivelvollisuutensa yleensä kymmenessä vuodessa.

Perusopetus käsittää aina vuosiluokat 1 - 9. Koulunkäynti ei voi jatkua pidempään, ellei oppilas jää luokalleen, mikä on erityistä tukea saavan oppilaan kohdalla hyvin poikkeuksellista. Perusopetuksen päättötodistuksen saatuaan oppilas voi osallistua lisäopetukseen, mikäli kunta sitä järjestää.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 5-vuotiaana aloitettu ns. oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus on samojen esiopetuksen normien alaista kuin ilman tätä päätöstä olevien oppilaiden vastaava 6-vuotiaana aloitettu esiopetus. Esiopetusta voidaan antaa vain perusopetuslaissa ja päivähoitolaissa säädetyissä paikoissa. Kunta päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen esiopetuksen järjestämispaikasta. Esiopetus toteutetaan aina esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti riippumatta siitä, missä sitä annetaan. Lapsella on oikeus vähintään 700 tuntia lukuvuodessa kestävään esiopetukseen. Lapsen ollessa 5-vuotias huoltaja valitsee, osallistuuko lapsi esiopetukseen, 6-vuotiaana se on osa oppivelvollisuuden suorittamista.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia koskevat samat säädökset kuin muitakin, esimerkiksi valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001). Jos tästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, esimerkiksi oppilas vapautetaan jonkin oppiaineen opiskelusta tai opetus poikkeaa jonkin oppiaineen kohdalla vuosiluokan tuntimääristä, tulee tästä päättää perusopetuslain 18 §:n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Toiminta-alueittain opiskelevat oppilaat saavat opetusta saman vuosiviikkotuntimäärän kuin oppiaineittain opiskelevat. Jos tästä tuntimäärästä poiketaan yksittäisen oppilaan kohdalla, päätetään siitäkin perusopetuslain 18 §:n nojalla erityisen tuen päätöksessä. Ellei poikkeaminen ole tilapäinen, esimerkiksi sairaudesta johtuen, tulee siitä aina tehdä päätös, jonka tarpeellisuus tarkistetaan perusopetuslain mukaisesti.

Perusopetusasetuksessa on säädetty pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot. Niistä ei voida poiketa edes tilapäisesti. Jos esimerkiksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään, 20 oppilaan enimmäisryhmäkokoa noudatetaan kaikilla oppitunneilla. Ryhmäkokosäännökset koskevat myös esiopetusta. Samanaikaisopetuksessa tilanteessa, jossa luokassa on kaksi opettajaa, lasketaan oppilaat kahden opettajan oppilaiksi, näin ollen tällaisen ryhmän yhteiskoko voi olla säädettyä suurempi.

Erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden päätösten tulee aina perustua tapauskohtaiseen harkintaan. Päätöstä pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä ei voi tehdä esimerkiksi sen vuoksi, että ryhmäkoko muuten ylittäisi säädetyn. Opetuksen järjestäjä ei voi kategorisesti päättää, että jonkin diagnoosin saaneiden oppilaiden, esimerkiksi lievästi kehitysvammaisten, opetus järjestetään aina yksilöidyssä koulussa, luokassa tai tietyssä esiopetusryhmässä vaan päätös opetuspaikasta harkitaan yksilökohtaisesti erityisen tuen päätöksen yhteydessä."

Lisää pidennetystä oppivelvollisudesta täältä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kivasta kommentista!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...